SPANIE NA SZKOLENIA
KOMPONENT 1
Szkolenia dotyczące celów i możliwości kooperacji i współpracy.

KOMPONENT 2
Szkolenia z zakresu marketingu i PR w inicjatywach klastrowych.

KOMPONENT 3
Szkolenia dotyczące roli animatora inicjatywy klastrowej, komunikacji i pracy zespołowej.

KOMPONENT 4
Organizacja wyjazdów studyjnych do Krajów UE z wyłączeniem Polski.


Aktualności              

Komponent IV
2011-11-16

Rozpoczęliśmy przygotowanie do uruchomienia Komponentu IV tj organizacji wizyt studyjnych w krajach Unii Europejskiej

Wizyta studyjna
Region Murcja

26.02.2012 - 02.03.2012

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia adresowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy na temat tworzenia powiązań kooperacyjnych
 • podniesienie specjalistycznej wiedzy na temat współpracy przedsiębiorstw
 • dostarczenie doświadczenia osobom tworzącym powiązania kooperacyjne, które pozwolą na stworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej
 • podniesienie jakości i efektywności współpracy już istniejących inicjatyw, poprzez dostarczenie specjalistycznej wiedzy
 • podniesienie kwalifikacji osób zarządzających/koordynujących funkcjonowanie powiązań kooperacyjnych lub klastrów

Korzyści dla uczestników projektu:

 • zdobycie praktycznej i kompleksowej wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania w ramach powiązania kooperacyjnego
 • warsztaty specjalistyczne podnoszące kompetencje uczestników
 • zdobycie użytecznych umiejętności zarządzania i koordynowania pracami w ramach powiązania kooperacyjnego
 • 12 zagranicznych wizyt studyjnych – dobre praktyki w powiązaniach kooperacyjnych z Unii Europejskiej
 • doradztwo specjalistów
 • szkolenie jest współfinansowane ze środków UE

 

KOMUNIKAT!!!!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otrzymanych informacji o udzielonej pomocy innej niż de minimis informujemy, że wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw „finansowanego w ramach poddziałnia 2.1.3 POKL otrzymują informację o wysokości pomocy publicznej jaką firma SEKA SA otrzymała na sfinansowanie szkolenia Państwa pracowników/właścicieli. Jest to tylko informacja o udzielonej pomocy, która nie podlega żadnym zgłoszeniom ani nie musi być ujawniana ani sumowana z inną pomocą. Pomoc ta również nie ogranicza w żadnym zakresie możliwość o ubieganie się o inne wsparcia w ramach środków europejskich jak również w ramach pomocy krajowej.

Powyższa informacja nie jest upoważnieniem do żądania od firmy SEKA SA żadnych środków pieniężnych tytułem przyznania pomocy dla firmy.


Zarządzający usługą

Zbigniew Stępniewski
Dyrektor Działu
SEKA SA

KOMUNIKAT!!!!

 

Informacja o zmianie definicji pracownika w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z art. 1 ust 1 lit b ww ustawy nowa definicja pracownika brzmi następująco:

„3 Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielonej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

 1. pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz 94, z późn. zm.
 2. Osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej , umowy zlecenia lub innej umowy oświadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 3. Właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 4. Wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe”

Informujemy, także, że osoby zatrudnione na umowę cywilno prawną niespełniającą powyższej definicji mogą brać udział w szkoleniu o ile złożyły formularz zgłoszeniowy lub podpisały umowę szkoleniową przed dniem 4. stycznia 2011 r.